Contact Van Kesteren

Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Kesteren

Inleiding

Van Kesteren hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, werknemers en klanten. Van Kesteren heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld. Van Kesteren behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacyverklaring geeft Van Kesteren u inzicht in hoe Van Kesteren in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij

Van Kesteren is een totaalpartner in sloop-, grondwerk, afvalrecycling, bestrating en riool. Van Kesteren is gevestigd in Groesbeek aan de Ambachtsweg 16 (6562 AV). Van Kesteren is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Van Kesteren schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Van Kesteren blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Van Kesteren contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

Van Kesteren maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen aan de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

Google Analytics

Van Kesteren maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Van Kesteren als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Van Kesteren heeft een verwerkingsovereenkomst met Google analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Van Kesteren maakt gebruikt van YandexMetrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener kan bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex https://yandex.com/legal/privacy/ kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: Als u Van Kesteren toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; Als de verwerker noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Van Kesteren rust. Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen, Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Van Kesteren is opgedragen; Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Kesteren of van een derde, behalve wanneer u belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid.

Van Kesteren gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen; Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem. Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten; Een werknemers- of personeels relatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen; Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen; Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen; Als we een werknemers- of personeels relatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Van Kesteren kan u als sollicitant, (tijdelijke) werknemer en of leverancier bent, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. Sollicitant NAW-gegevens, e mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens; Geboortegegevens, leeftijd en geslacht; Gegevens over trainingen en opleidingen; Gegevens over beschikbaarheid en verlof; Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring; Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruikt kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder genoemde rechten, kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen. Wanneer wij uw persoonlijk gegevens hebben gewijzigd, stellen we u hiervan op de hoogte. Recht om gegevens over te dragen U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen via ons HR. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden. Recht om vergeten te worden Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kunt u een verzoek indien van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via HR of 0243975454 dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elke moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. Procedure, responstermijn en kosten Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging

Van Kesteren doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligingen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens, indien er voor zover gegeven worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren.

Bewaartermijn

Van Kesteren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (Vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens? Dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen email info@vankesterenbv.nl of per adres:Ambachtsweg 16 6562 AV Groesbeek. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Van Kesteren van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze info@vankesterenbv.nl of 024-3975454.

Wijzigingen

Van Kesteren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Van Kesteren en betrokkene.

Overige bepalingen

Om de bepalingen uit de privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.